Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kontroler Biletów

Oferujemy:
– bardzo dobre wynagrodzenie,
– forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat lub umowa zlecenie,
– możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
– średnie wykształcenie,
– ukończony 21 rok życia,
– dobry stan zdrowia,
– odporność na sytuacje stresowe,
– wysoka kultura osobista,
– niekaralności.

Oferty (CV i list motywacyjny) można składać:
– osobiście w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 67 w Sopocie
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00),
– w Biurach regionalnych w godzinach pracy,
– w formie elektronicznej.

Kontroler Biletów ZTP Kraków – Napisz do Nas
Kontroler Biletów ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo, Gryf – Tczew – Napisz do Nas
Kontroler Biletów KM Warszawa – Napisz do Nas

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:

– (58) 721-39-80 wew. 71 (dotyczy ZTP Kraków)
– (58) 721-39-80 wew. 45 (dotyczy ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo, Gryf – Tczew)
– (58) 721-39-80 wew. 50 (dotyczy KM Warszawa)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy w Zakładach Wielobranżowych RENOMA Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie ul. 3 Maja 67 (dalej: „ZW Renoma”)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

mailto:IOD@zwrenoma.pl

(58) 721-39-80

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy;

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 • realizacji prawnie usprawiedliwionych celów ZW Renoma., w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

 • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

 • prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie więcej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez ZW Renoma.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia Pana/Pani udział w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi

podejmowania decyzji ani profilowaniu.