Polityka Prywatności

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe.

Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez Z.W. RENOMA oraz przysługujące Panu / Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.

Kto przetwarza moje Dane Osobowe?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych są: Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. 3 Maja 67. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zwrenoma.pl, dalej: „Z.W. RENOMA”.

W jakich celach przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • [w przypadku użytkowania strony internetowej Z.W. RENOMA] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Z.W. RENOMA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Z.W. RENOMA statystyki oglądalności strony WWW.
 • [w przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z Z.W. RENOMA] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Z.W. RENOMA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział Z.W. RENOMA, bądź posiada Pan / Pani zadłużenie względem Z.W. RENOMA, bądź Klienta lub Kontrahenta Z.W. RENOMA.
 • [w przypadku, w którym zamierza Pan / Pani zawrzeć umowę z Z.W. RENOMA, lub zawarto już umowę z Z.W. RENOMA] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy,
  a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy.
 • [w przypadku, w którym udzielił Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych] Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
[inne przypadki przetwarzania danych osobowych] Ponadto, Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane przez Z.W. RENOMA:

 • w celu wywiązania się z nałożonych na Z.W. RENOMA obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi,
 • celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Z.W. RENOMA (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jakie kategorie moich danych są przetwarzane przez Z.W. RENOMA?

ZW Renoma przetwarza Pana / Pani dane osobowe w następującym zakresie:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon, zajmowane stanowisko i dane pracodawcy),
 • dane niezbędne do dochodzenia i egzekwowania należności w tym przed sądami powszechnymi
  i komornikami sądowymi (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL i inne dane uzyskane w związku z dochodzeniem zadłużenia),
 • w przypadku użytkowania serwisu WWW: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem,
 • w przypadku rejestracji rozmów telefonicznych: głos osób prowadzących rozmowę telefoniczną oraz inne dane podane w trakcie rozmowy.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Z.W. RENOMA. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych w takim przypadku są m.in.:

 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie,
 • podmioty świadczące na rzecz Z.W. RENOMA usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
 • podmioty wobec których Z.W. RENOMA będzie zobowiązana przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące z Z.W. RENOMA, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi,
 • kontrahenci lub klienci Z.W. RENOMA,
 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych).

Z jakich źródeł ZW Renoma pozyskuje dane osobowe?

Jeżeli nie przekazał Pan / Pani Z.W. RENOMA swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:

 • od klientów lub kontrahentów Z.W. RENOMA,
  od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej;
 • ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych.

Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

ZW Renoma nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Z.W. RENOMA na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane przez Z.W. RENOMA?

Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji,
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na ZW Renoma lub
 • jeżeli zawarł Pan / Pani umowę z Z.W. RENOMA, do czasu wykonania i rozliczenia Umowy lub
 • przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących Z.W. RENOMA bądź podmiotów, na których rzecz działa Z.W. RENOMA lub obrony przed roszczeniami mogących przysługiwać przeciwko Z.W. RENOMA,
 • zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy,
 • w przypadku rejestracji rozmów telefonicznych: Nagrania przechowywane są do czasu ich nadpisania, jednak nie dłużej niż przez rok. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych przez Z.W. RENOMA?

W związku z przetwarzaniem przez Z.W. RENOMA Pana / Pani danych osobowych, przysługują Panu / Pani następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

 • możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu lub należytego wykonania umowy przez Z.W. RENOMA (zawartej z Panem / Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan / Pani zatrudniona). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią lub
  w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu / Pani zawartości strony internetowej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z nałożeniem opłaty dodatkowej za podróżowanie bez ważnego biletu/dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego etc. zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, pasażer zobowiązany jest do podania danych osobowych.

Czy moje dane są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Pana / Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu. W oparciu o te dane, co do zasady, decyzje nie są podejmowane, w sposób zautomatyzowany. W procesie windykacji roszczeń decyzje o podjęciu kolejnych działań mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w ww. procesie będzie nieodnotowanie zapłaty należności.