Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe.
 
Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez ZW Renoma oraz przysługujące Panu / Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.
 
 
Kto przetwarza moje Dane Osobowe?
Administratorem Pana / Pani danych osobowych są: Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o. z siedzibą z Sopocie ul 3 Maja 67. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zwrenoma.p, dalej: „ZW Renoma”.
 
 
W jakich celach przetwarzane są moje dane osobowe?
Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
[w przypadku użytkowania strony internetowej ZW Renoma] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZW Renoma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez ZW Renoma statystyki oglądalności strony WWW.
 
[w przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z ZW Renoma] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZW Renoma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział ZW Renoma, bądź posiada Pan / Pani zadłużenie względem ZW Renoma bądź Klienta lub Kontrahenta ZW Renoma.
 
[w przypadku, w którym zamierza Pan / Pani zawrzeć umowę z ZW Renoma, lub zawarto już umowę z ZW Renoma] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy,
a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy.
 
[w przypadku, w którym udzielił Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych] Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
[inne przypadki przetwarzania danych osobowych] Ponadto, Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane przez ZW Renoma:

w celu wywiązania się z nałożonych na ZW Renoma obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi,
a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZW Renoma (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Jakie kategorie moich danych są przetwarzane przez ZW Renoma?
ZW Renoma przetwarza Pana / Pani dane osobowe w następującym zakresie:

dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon, zajmowane stanowisko i dane pracodawcy);
dane niezbędne do dochodzenia i egzekwowania należności w tym przed sądami powszechnymi
i komornikami sądowymi (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL i inne dane uzyskane w związku z dochodzeniem zadłużenia);
w przypadku użytkowania serwisu WWW: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem.
Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Pana / Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności ZW Renoma. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych w takim przypadku są m.in.:

Operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
podmioty świadczące na rzecz ZW Renoma usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
podmioty wobec których ZW Renoma będzie zobowiązana przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
podmioty współpracujące z ZW Renoma, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi;
kontrahenci lub klienci ZW Renoma;
banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);
 
Z jakich źródeł ZW Renoma pozyskuje dane osobowe?
Jeżeli nie przekazał Pan / Pani ZW Renoma swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:
od klientów lub kontrahentów ZW Renoma;
od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej;
ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych.
Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?
ZW Renoma nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na ZW Renoma na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane przez ZW Renoma?
Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji,
przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub
przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na ZW Renoma lub
jeżeli zawarł Pan / Pani umowę z ZW Renoma, do czasu wykonania i rozliczenia Umowy lub
przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących ZW Renoma bądź podmiotów, na których rzecz działa ZW Renoma lub obrony przed roszczeniami mogących przysługiwać przeciwko ZW Renoma;

– zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych przez ZW Renoma?
W związku z przetwarzaniem przez ZW Renoma Pana / Pani danych osobowych, przysługują Panu / Pani następujące prawa:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?
Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu lub
należytego wykonania umowy przez ZW Renoma (zawartej z Panem / Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan / Pani zatrudniona). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią lub
w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu / Pani zawartości strony internetowej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z nałożeniem opłaty dodatkowej za podróżowanie bez ważnego biletu/dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego etc. zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe pasażer zobowiązany jest do podania danych osobowych.
Czy moje dane są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?
Pana / Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu. W oparciu o te dane co do zasady nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany. W procesie windykacji roszczeń decyzje o podjęciu kolejnych działań mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w ww. procesie będzie nieodnotowanie zapłaty należności.