Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kontroler Biletów

Oferujemy:
– bardzo dobre wynagrodzenie,
– forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat lub umowa zlecenie,
– możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
– średnie wykształcenie,
– ukończony 21 rok życia,
– dobry stan zdrowia,
– odporność na sytuacje stresowe,
– wysoka kultura osobista,
– niekaralność.

Oferty (CV i list motywacyjny) można składać:
– w Biurach regionalnych w godzinach pracy,
– w formie elektronicznej.

Kontroler Biletów ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo – Napisz do Nas

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:

– (58) 721-39-80 wew. 42 (dotyczy ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Zakładach Wielobranżowych RENOMA Sp. z o.o.

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych są:

Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. 3 Maja 67 (dalej: „Z.W. RENOMA”)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

email: iod@zwrenoma.pl

tel.: +48 (58) 721-39-80

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, 

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji,

 • realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Z.W. RENOMA, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

 • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 • udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO,   

 • prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie więcej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez Z.W. RENOMA.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia Pana/Pani udział w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.