Treść Pouczenia

Należność powinna zostać wpłacona w terminie 14 kolejnych dni od daty otrzymania niniejszego wezwania do kasy Z.W. Renoma Sp. z o.o. przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku (Budynek Lot – I piętro) lub na konto bankowe:

Santander Bank Polska nr: 03 1090 1098 0000 0001 3562 3272

Kasa Z.W. Renoma Sp. z o.o. czynna jest w pon., wt., czw. i piąt. od godz. 8.00 do 16.00 oraz w śr. od 10.00 do 18.00.

Uwaga: Dokonanie płatności w terminie do 7 kolejnych dni od daty otrzymania niniejszego wezwania umożliwia skorzystanie z 30% opustu wartości opłaty dodatkowej.

Nieuiszczenie należności w wymienionym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową. Przy wpłatach należności na poczcie lub banku, o prawie do przysługującej obniżki decyduje data dokonania wpłaty (w placówce pocztowej/dzień złożenia polecenia przelewu). Gmina Miejska Gdańsk – Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (dalej: ZTM) jako wierzyciel ostrzega, że w przypadku nieuregulowania należności w terminie 30 dni od daty jej wymagalności tj. w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, zamierza przekazać dane dotyczące pasażera i zobowiązania pieniężnego do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Dłużnik może zgłosić do wierzyciela sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do BIG InfoMonitor S.A.

Od niniejszego wezwania przysługuje prawo złożenia reklamacji:

1) pocztą elektroniczną na adres: reklamacje.gdansk@zwrenoma.pl

2) w formie pisemnej do Z.W. Renoma Sp. z o.o. na adres: ul. Wały Jagiellońskie 2/4, 80-887 Gdańsk (Budynek LOT – I piętro). W sprawach dotyczących nałożonych opłat pasażerowie przyjmowani są w ww. placówce w pon., wt., czw., pt. od godz. 8.00 do 16.00 oraz w śr. od 10.00 do 18.00. Termin złożenia reklamacji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Zwrot należności/umorzenie wezwania do zapłaty – Przedłożenie w placówce Z.W. Renoma, nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, nieokazanego podczas kontroli ważnego w czasie kontroli imiennego biletu okresowego lub zintegrowanego biletu miesięcznego na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi albo dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów stanowi podstawę do umorzenia wezwania, pod warunkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej. Przedłożenie nieokazanego w czasie kontroli biletu na okaziciela nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna:

   • Ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1983 z późn. zm.) dalej: „PP”;
   • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266 z późn. zm.);
   • Zarządzenie nr 511/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych;
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

ZTM w Gdańsku informuje, że jest administratorem danych osobowych, a ich przetwarzanie przez firmę kontrolerską odbywa się na zasadzie powierzenia. Dane przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń i dopełnienia obowiązków określonych przepisami prawa (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), mogą być przekazywane m.in. sądom, org. egzekucyjnym, firmom windykacyjnym i pełnomocnikom. Dane będą przetwarzane do czasu wyegzekwowania należności, ale nie krócej niż przez okres niezbędny do obrony praw administratora oraz wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w spr .instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych znajdują się w ww. aktach prawnych (m.in. art. 33a ust.3 i 4 PP). Zgodnie z art. 33a ust. 7 PP pasażer zobowiązany jest do podania danych osobowych. Podczas przetwarzania danych osobowych, decyzje o podjęciu kolejnych działań windykacyjnych mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decydującym kryterium w ww. procesie będzie brak zapłaty. Nie jest planowane przekazywanie danych do państw trzecich. Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 21 i innych RODO).

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl

Więcej informacji