Reklamacje drogą mailową

W trosce o wspólne bezpieczeństwo rekomendujemy Państwu składanie reklamacji drogą mailową.

Reklamacje Wejherowo – Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o.
reklamacje.wejherowo@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 29
Reklamacje Gdańsk – Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
reklamacje.gdansk@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 40
+48 (58) 721-32-66
Reklamacje Kraków – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
reklamacje.krakow@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 70
+48 (12) 306-77-11

Co powinna zawierać reklamacja?
– datę sporządzenia reklamacji,
– imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika,
– imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego,
– załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu,
– uzasadnienie reklamacji,
– podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej,
– oryginał lub kopię wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266) na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.)

RODO – Ochrona danych osobowych